קביעת קוי בנין על פי קיים, קביעת אחוזי בניה בשלוש הקומות,

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 1368/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קוי בנין על פי קיים, קביעת אחוזי בניה בשלוש הקומות,
מספר: הצ/ 7/ 1/ 1368/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קוי בנין על פי קיים, קביעת אחוזי בניה בשלוש הקומות, קביעת הוראות בניה, ארבע יח"ד על המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 1368חלוקה למגרשים לפי מצב הבעלויות, פתיחת שביל 4 מ', אשור קוי בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3546. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1987תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית18/02/1987