קביעת קוי בנין צד צפון, קביעת קוי בנין לחזית מצד מערב "שביל",קביעת הוראות בניה

תוכנית טר/ 2011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין צד צפון, קביעת קוי בנין לחזית מצד מערב "שביל",קביעת הוראות בניה
מספר: טר/ 2011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קוי בנין צד צפון, קביעת קוי בנין לחזית מצד מערב "שביל", קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1982תאריך פרסום: 10/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2823. שנה עברית: התשמב .