קביעת קן בנין לחזית וקו בנין אחורי.

תוכנית טר/ 1424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קן בנין לחזית וקו בנין אחורי.
מספר: טר/ 1424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קן בנין לחזית וקו בנין אחורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק28-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/1981תאריך פרסום: 20/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2739. שנה עברית: התשמא .