קביעת שביל קיים בהתאם לתשריט + שינוי יעוד מאיזור מגורים ג' ל-ד'.

תוכנית הצ/ 1279

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שביל קיים בהתאם לתשריט + שינוי יעוד מאיזור מגורים ג' ל-ד'.
מספר: הצ/ 1279
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שביל קיים בהתאם לתשריט + שינוי יעוד מאיזור מגורים ג' ל-ד'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. שנה עברית: התשמד .