קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחק

תוכנית 6/ 03/ 143/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחק
מספר: 6/ 03/ 143/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק24, 17, 24-25, 33
2907חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחקשינוי
תוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקעשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 423. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2533. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2001
קבלת תכנית10/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200705/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14603/06/2002