קביעת שטח לאזורים: מגורים, ש.ב.צ, ש.צ.פ.

תוכנית ממ/ 849/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שטח לאזורים: מגורים, ש.ב.צ, ש.צ.פ.
מספר: ממ/ 849/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת הכוללת:
1. הרחבת תחום הבניה של קלנסואה.
2. פתיחת דרכים חדשות, הרחבת ובטול חלק מדרכים קיימות. 3. קביעת שטח לצבור.
4. קביעת שטח לצבור פתוח אסור לבניה עד להסדר נוהל אלכסנדר. 5. קביעת מרכז מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7824חלק1
7828חלק61, 65
7863חלק1-8, 10-15, 17-18, 26, 28-30, 32-33, 44, 46-51, 53-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/1972תאריך פרסום: 19/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1868. שנה עברית: התשלג .