קביעת שטחים לבניה

תוכנית 2/ מק/ 310

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שטחים לבניה
מספר: 2/ מק/ 310
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטחים מותרים לבנייה, והעברת זכויות שטחי בניה עיקריים ושטחי שרות ממגרש למגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור השחמון,רובע 8

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40076חלק
40077חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/1999תאריך פרסום: 15/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4767. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/1999עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1998תאריך פרסום: 01/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4706. שנה עברית: התשנט .