קביעת שטחים עיקריים ושירות,קביעת מס' יח"ד,תוספת קומות+בניה על הגג,הריסת גדרות.

תוכנית נת/ 553/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שטחים עיקריים ושירות,קביעת מס' יח"ד,תוספת קומות+בניה על הגג,הריסת גדרות.
מספר: נת/ 553/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת משרדים לבניין קיים ואישור מבנה שחלקו ללא היתר.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד ממגורים "ז" ל- "מגורים ומשרדים".
ב. תוספת שטח עיקרי מ- 1040 מ"ר ל- 1412 מ"ר + 430 מ"ר למרפסות מקורות.
ג. קביעת שטחי שירות.
ד. תוספת קומות מ- 4 ע"ע ל- 7 ע"ע.
ה. תוספת יח"ד מ- 10 ל- 19.
ו. תוספת משרדים בקומת מסד.
ז. שינוי קווי בניין.
ח. קביעת הוראות בניה.
ט. הריסת גדרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהשלמה המלך

תיאור המיקום:
מרכז העיר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8267חלק372784
8271חלק235
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 552/ 10הרחבת דרך (הפקעות)כפיפות
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 318תוכנית אושרה - מנדטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3816. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות25/10/2009
החלטה בדיון בולחוף25/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 373. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/10/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/04/2006
קבלת תכנית16/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים