קביעת שימושי שטחים עבור "מפעל מבט" - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שימושי שטחים עבור "מפעל מבט" - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שימוש השטחים ואופי הבינוי בשטח התכנית,
שינויים ברוחב ובקוי בניין בדרך מס' 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1666. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/1986
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/1985
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1985. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1985. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1985תאריך פרסום: 26/04/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3190. עמוד: 2111. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1985
קבלת תכנית31/01/1985