קביעת שימושים והוראות פיתוח - יער אשתאול

תוכנית מי/ 900

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שימושים והוראות פיתוח - יער אשתאול
מספר: מי/ 900
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. דיוק גבולות תמ"א 22 ופירוטה, כמשתמע מהוראות תמ"א 22 .
ב. שמירת נוף יער אשתאול על כל מרכיביו והיבטיו להנאת וטובת הציבור ע"י שמירת הערכים הטבעיים , הארכיאולוגיים וההיסטוריים הכלולים בו.
ג. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' ומקרקע חקלאית לשטחי יער כמשמעם בתמ"א 22 וכמפורט לעיל בסעיף 2 , הגדרות ולהלן בסעיפים 10.11.12. ו-13 .
ד. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' מקרקע חקלאית לשטח חקלאי.
ה. שינוי יעוד שטח משטח נופש לשטחי יער כמשמעם בתמ"א 22 וכמפורט לעיל בסעיף 2 . הגדרות ולהלן בסעיפים 10 . 11 . 12. ו- 13 .
ו. קביעת הוראות להקמת פארק ציבורי לתיור, לבילוי בחיק הטבע ולידיעת הארץ בשטח התכנית.
ז. קביעת שימושי הקרקע והמבנים למטרות לימוד.
ח. קביעת שימושי הקרקע והמבנים למטרות תיור, בילוי בחיק הטבע וידיעת הארץ.
ט. קביעת השימושים המותרים בשטח הפארק כאמור ל- :
1. שטחי יער, שטחי גידולים חקלאיים, שטחי מרעה, מצפורי נוף ושבילים להולכי רגל.
2. שטחים למתקנים ומבנים למטרות קייט , תיור בילוי בחיק הטבע וידיעת הארץ.
3. שטחים ארכיאולוגיים , היסטוריים וביולוגיים המשולבים בפיתוח הפארק.
4. שטחי חניה, שירותים ציבוריים וכד'.
י. קביעת מערך הדרכים הראשיות שבתחום הפארק בהתאם לקיים בשטח ובנוסף אליו.
יא. קביעת העקרונות לפיתוח ולבניה בשטח.
יב. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאשתאולאשתאול

תיאור המיקום:
יער אשתאול- שטח התחום בין הכבישים כדלהלן: צומת שער הגיא- צומת לטרון ; צומת לטרון - צומת נחשון ; צומת שמשון - צומת נחשון;
שטח בין קואודינטות רשת ישראל החדשה:
אורך 191.000 - 202/000
רוחב 631/000 - 638/000
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4323חלק22-23, 26-65, 671-2, 16-21, 24-25
4324חלק17-24, 29-63, 673, 8-9, 12-16, 64, 66, 68
4325חלק1-6, 16-25, 29
4326חלק3-4
4327חלק3-9, 14, 16-171-2, 10-13, 15
4328חלק2-6, 14-15, 19-261, 7-13, 16-18
4329כל הגוש
4330כל הגוש
4331חלק1-1516-20, 32-33, 35
4551כל הגוש
4552חלק1-19, 25-4620-24
4553חלק1-11, 20-7512-19
4554כל הגוש
4555כל הגוש
4556חלק2-39, 47-89, 91-921, 40, 44-46, 90
4557כל הגוש
4558כל הגוש
4559חלק1-2122-23
4560חלק1, 3-202, 21
4561חלק511-5, 32-33, 50, 52-62, 65-68, 74-76
4562חלק11-151-6, 10, 16-25, 27-31, 38
4563חלק1-4
4565חלק1-3940-45, 47, 64
4566חלק1-4, 11-235-10, 24-34, 41, 44, 49-51
4567חלק11-12, 141-3, 6, 8-10, 13
4568חלק1
4825חלק40
4829חלק22-23, 26-651-2, 16-21, 24-25, 66
4830חלק1-17, 26-4618-19, 24-25
4831חלק1-2, 5-423-4
4832חלק24-2611-18
4833חלק6-7
4853חלק37
4861חלק44
4864חלק15-25, 59-776-14, 26-58
4865חלק22-30, 47-521-17, 20-21, 31-44, 46
4866חלק1-34, 36-74, 85-8935, 75-79, 81-84
4867חלק29-321-28
4868חלק1-5, 15-166-14
4869חלק19-21, 45-46
4870חלק1-7, 52
4871חלק5-6, 9-10
5120חלק5-10, 25-311-4, 11-12, 14-24, 32-37, 76
5121חלק1-23, 5-11, 15, 30-34, 49
5122חלק3-19, 23-29, 32-33, 371-2, 20-22, 30-31, 34-36, 38, 41, 43
5123חלק1-5, 49-636-8, 28-36, 46-48, 64
5124חלק22-242-3, 5, 8-21, 25-36, 56, 58, 60
5125חלק57-63
5126חלק1-1718-25, 27
5127כל הגוש
5128חלק5-14, 32-571, 4, 15-31
5129חלק1-8, 10-1089
5130חלק1-15, 25-5016-17, 19-24
5131כל הגוש
5132כל הגוש
5766חלק1-2, 4, 6-143, 5, 15
5768חלק3-4, 14-151-2, 5-7, 13, 16, 18
29625חלק1-1516
29627חלק1, 8-92, 6
29628חלק1, 42-3, 5
29630חלק2, 4-51, 3, 6, 8
29631חלק1-2
29640כל הגוש
29641כל הגוש
29642כל הגוש
29643חלק1-5, 7-10, 126, 11, 13
29644חלק1, 4, 92-3, 5-8
29645חלק41-3, 5-7
29646כל הגוש
29647חלק61-5, 12-14, 16
29649חלק4
29660חלק1
29661כל הגוש
29662כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 732. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/09/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/09/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות13/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 18. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/08/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2001
קבלת תכנית13/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79905/09/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200502629/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402925/08/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200500113/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43526/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47204/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46703/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46520/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46304/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46005/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14915/07/2002