קביעת תכנית מפורטת להדר עם.

תוכנית עח/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת תכנית מפורטת להדר עם.
מספר: עח/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קידום ופיתוח המושב תוך הקפדה על האופי החקלאי של
הדר-עם.
ב. ביטול התכניות המפורטת הקיימות בתוקף עפ"י הפרוט
שלהלן:
1. עח / 35
2. עח 35 / 1 - כל התכנית.
3. עח 35 / 2 - כל התכנית.
4. עח 35 / 3 - כל התכנית.
5. עח 56 - כל התכנית.
6. עח 98 - החלק החל בתוך גבולות התכנית.
7. עח 117 - כל התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם

תיאור המיקום:
ישוב: הדר עם
גוש:8300 חלקות ישנות 3-1,24-5,44,51-49
חלקות חדשות 53 , 54
גוש 8301 חלקות ישנות 51-1 , חלקות חדשות 52
גוש 8302 חלקות ישנות 15-1,16,17,36-19,46-38,49,53

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8300חלק1-3, 5-24, 44, 49-51, 53-54
8301חלק1-52
8302חלק1-17, 19-36, 38-49, 53-54, 56-59, 63, 65-66, 75-79, 81
8304חלק1-6, 22-24, 45, 50, 60-70
8305חלק1-38, 40-49
8306חלק2-3, 5-13, 15, 18, 20-29, 51-55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות10/11/1996תאריך פרסום: 10/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4455. עמוד: 428. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/01/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/1994
פרסום להפקדה בעיתונים05/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1993.
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1992תאריך פרסום: 31/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4070. עמוד: 855. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1992
קבלת תכנית22/05/1990