קביעת 2 בנינים נפרדים על החלקה, קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.

תוכנית טר/ 2003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת 2 בנינים נפרדים על החלקה, קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.
מספר: טר/ 2003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת 2 בנינים נפרדים על החלקה, קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים, קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7775חלק17, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. שנה עברית: התשמב .