קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה ושטחים לרווחה ציבורית.

תוכנית רח/ 1300

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה ושטחים לרווחה ציבורית.
מספר: רח/ 1300
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורי בניה וזכויות בניה.
ב. קביעת מערכת דרכים וחניה.
ג. קביעת שטחים לרווחה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק159-160, 167, 181, 250, 269-283, 288-303, 305, 327-330, 403-440, 503-507, 715, 739-750, 754-755, 759-761, 778-779
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3494. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית25/10/1987