קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה.שטח לתכנון מחדש.שטחים ציבוריים

תוכנית רח/ 1200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה.שטח לתכנון מחדש.שטחים ציבוריים
מספר: רח/ 1200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזורי בניה וזכויות בניה.
2. קביעת מערכת דרכים וחניה.
3. קביעת שטח לתכנון מחדש.
4. קביעת שטחים לרווחה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3697חלק7
3705חלק74-92, 94-98, 100, 104-107, 118-128, 130-131, 133-148, 154, 162-165, 167-172, 181-184, 186-188, 190-196, 198-224, 226, 235, 238-239, 253-276, 293-302, 304-336, 348-349, 371-375, 380-401, 406-413, 415-439, 455, 457-458, 464-467
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/08/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/08/1994
פרסום לאישור בעיתונים05/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1990.
פרסום לאישור ברשומות14/09/1990תאריך פרסום: 14/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3799. עמוד: 3874. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית15/01/1981