קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי

תוכנית מי/ 989

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי
מספר: מי/ 989
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הגבולות המדוייקים והשימושים העיקריים ליער, על פי הוראות תמ"א 22
ב. קביעת שטחים ליעודי יער שאינם בתמ"א 22 על ידי שינוי יעוד מאזור חקלאי א' על פי מי/ 200 לשטחי יער, דרך יער ראשית ואתר הנצחה . שינוי יעוד ממלונאות עפ"י מי/ 200 לשטחי יער .שינוי יעוד ממוסדות עפ"י מי/ 200 לשטחי יער ואתר קולט קהל ושינוי יעוד מדרך קיימת עפ"י מי/ 200 לדרך יער.
ג. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח יערות צרעה-צלפון ישעי לשימושי נופש ביער ובחיק הטבע, תוך שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת .
ד. קביעת הוראות לשטחי היער , ובכללן הוראות בדבר הפעילות היערנית, דרכי גישה, אתרים וחניונים ביער ופעילות פנאי .
ה. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות.
ו. התויית מערכת דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצלפון
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהישעי
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
שפלת יהודה הגבוה ושפלת יהודה הנמוכה
נ.צ מרכזי 633.000/196.000 ע"פ רשת ישראל החדשה
קואורדינטת אורך בין 190/500 לבין 201000
קואורדינטת רוחב בין 628/500 לבין 636/000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4563חלק10, 21-28, 30-32, 44-46, 48, 54-55, 66, 69, 71-72
4564חלק1, 21, 39-40, 63-68, 73-74, 77-78, 80-82
4565חלק49-51, 60-63, 65-7040-45, 47, 52-59, 64, 71
4566חלק36-4024-26, 28, 35, 42-44
4866חלק34, 80-83
4868חלק7-9
4869חלק37-391-2, 8-10, 15-20, 34-36, 40-44
4870חלק44, 53, 58-721-8, 11-12, 15-16, 20, 23-24, 26-29, 33-39, 46, 54-55, 57
4955חלק31
4957חלק9-10, 20-35, 45-46, 51-52, 58-59, 64-65, 78-81, 87, 90, 92-93, 107
5049חלק35-6
5050חלק4
5052חלק9, 15, 73-80, 95, 97-100, 110, 115-119, 121-12738-43, 81, 96, 101-106, 109, 111-113, 120
5053חלק41-46, 90, 9688, 92-94, 97, 114-118
5057חלק11
5058חלק1, 4-7
5059חלק1-3
5060חלק1-4
5069חלק2
5070חלק2
5072חלק4-5, 8
5077חלק1, 5-6, 147
5120חלק61-7359-60
5125חלק35-38, 49-5639-48, 57, 60-62
5166חלק54
5184חלק1-2, 5-9, 11-144
5185חלק1-3, 9-106
5186חלק21, 3, 9
5190חלק1
5191חלק4-7, 9-11, 14
5192חלק10-11
5193חלק64-5, 7
5197חלק1-2
5472חלק2
5473חלק2
5475חלק1, 4
5476חלק4-5, 8
5477חלק1-3
29610חלק1, 8-911
29611חלק12, 5
29612חלק1-4
29613חלק2, 5-13, 16-18, 24
29614חלק4-7, 9-15, 19-213, 8, 18
29616כל הגוש
29617חלק21
29626חלק1-2, 5-67
29627חלק5, 7
34349חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתתל/ 24מערכת מים חמישית לירושליםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 464. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2010. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות06/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1078. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית24/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה