קדוח בר לב

תוכנית ג/ 18521

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קדוח בר לב
מספר: ג/ 18521
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים, הסדרת דרך גישה מכביש 85 והחלת רדיוס מגן לשמירת מי הקידוח.

עיקרי ההוראות:
- הגדרת השימושים המותרים בקרקע המוגדרת והמיועדת למתקנים הנדסיים.
- קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים הנדסיים ומתן הוראות למתן היתרי בנייה.
- קביעת הוראות לפיתוח האתר ומתן הנחיות נופיות לשילובו של האתר במרקם הקיים.
- חיבור המתקן באמצעות דרך גישה לכביש 85.
- הגדרת תחום רדיוס מגן לשמירת מי הקדוח והבטחת פעילותו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18505חלק2, 14
18506חלק6-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2010
קבלת תכנית15/11/2009