קדוח חולה 7, גליל עליון מערבית לכפר יובל

תוכנית ג/ 17214

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קדוח חולה 7, גליל עליון מערבית לכפר יובל
מספר: ג/ 17214
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שימוש בקרקע עבור מתקן הנדסי לשאיבת מים וכל המתקנים הדרושים לתפעולו התקין .

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים .
קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים הנדסיים .
קביעת הוראות למתן היתרי בניה ולעיצוב אדרכלי ונופי.
מתן הנחיות פיתוח ושיקום.
הגדרת זיקת הנאה למעבר ברכב למגרש המיועד למתקנים הנדסיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
דרומית מערבית לכפר יובל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13236חלק12-13, 15, 20, 22-23, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9489הרחבת הישוב, כפר יובלהתליה
תוכניתג/ 4926חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5783. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 330. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2007
קבלת תכנית13/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה