קופת חולים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קופת חולים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע יעודי קרקע, חלוקה ואיחוד חלקות כמסומן בתשריט,
וכן לשנות יעודי קרקע מ-ש.צ.פ. לשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק110, 113-115
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. עמוד: 156. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים29/08/1983
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/1983
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1982תאריך פרסום: 30/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2878. עמוד: 633. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/1982תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1982. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1992. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1982
קבלת תכנית16/09/1982