קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.

תוכנית מח/ 235

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.
מספר: מח/ 235
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת תוואי לקטע דרך מס' 562 מכביש קיים המחבר בין בורגתא לחניאל לבין מחלף על דרך מספר 57 .
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
ג. קביעת קווי בניין עפ"י המסומן בתכנית בקו כחול רצוף.
ד. קביעת הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבורגתה
מרכזעמק חפרעמק חפרחניאל

תיאור המיקום:
דרך אורך אזורית מספר 562 מדרך 57 צפונה, בין הישובים בורגתא לחניאל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8119חלק52, 58
8501חלק32, 36
8502חלק85-86, 102, 113-114
8503חלק9080
9051חלק41
9052חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 960. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2671. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2009. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2009
החלטה בדיון בוולק"ח01/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/02/2004
קבלת תכנית15/02/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה