קטע דרך 234 אורים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קטע דרך 234 אורים
מספר: 7/ 02/ 302/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסדרת הסתעפות דרכים על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות לבצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: �
קטע דרך אורים 234
גוש: 100214 ח"ח 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100214חלק2
214002חלק1, 3, 5-8, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות14/11/1996תאריך פרסום: 14/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4456. עמוד: 471. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות22/02/1996תאריך פרסום: 22/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4383. עמוד: 1688. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/12/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/12/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1995
קבלת תכנית26/02/1992