קטע מהרחבה באזור הכ"ג-כפר ויתקין, איחוד וחלוקה

תוכנית עח/ מק/ 131/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קטע מהרחבה באזור הכ"ג-כפר ויתקין, איחוד וחלוקה
מספר: עח/ מק/ 131/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים,כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 1 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

2. שינוי בהוראות בדבר שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 7 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

3. הרחבת דרך קיימת בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיפים 62 א א 2 ו 3 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

4. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית עח/ 131/ 5 מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 6 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

5. שינוי קו בנין והוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 4 ו 5 בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, כמפורט להלן:

א. הקטנת קו בנין צד בגבול המשותף לשני המגרשים מ 4 מ' ל 0.
ב. קביעת קווי הבניין בשאר צידי המגרש 5 מ'.
ג. קביעת קווי בנין לשטחי שרות למחסן גינה: המחסן ימוקם בפינה האחורית המשותפת לשני המגרשים כמסומן בתשריט.
ד. שינוי קו בנין קדמי לחניה מ 1.5 מ' לאפס ובקו צד אפס בגבול המשותף לשני המגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8347חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 131/ 5כפר ויתקיןשינוי
תוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2006תאריך פרסום: 12/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5551. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/05/2006תאריך פרסום: 16/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5528. עמוד: 3216. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200509030/05/2006