קיבוץ אליפז

תוכנית 12/ 03/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ אליפז
מספר: 12/ 03/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ אליפז.
ב. קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים, מבני ציבור,
מבני משק ותעשיה, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחיייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאליפז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1, 3
39114חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/02/1988
פרסום לאישור ברשומות01/04/1982תאריך פרסום: 01/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2799. עמוד: 1465. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים23/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1982.
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1979תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1979.
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2063. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה30/04/1979
קבלת תכנית08/04/1979