קיבוץ ארז

תוכנית 7/ 03/ 218/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ארז
מספר: 7/ 03/ 218/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת, פרט לתוכנית 1/218/03/7, במקרה של סתירה בין תוכנית זו לתוכנית 1/218/03/7, תקבע תוכנית 1/218/03/7 לגבי מתן היתרי בניה. 2. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבארז

תיאור המיקום:
קיבוץ ארז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1125חלק1-31
1126חלק1-3, 18, 22
1127חלק2
1128חלק1-2, 9-26
1130חלק1
1131חלק1-3
1132חלק1-21
1133חלק1-21
1134חלק1-92
1135חלק1-27
1136חלק1
1675חלק21
1881חלק1-3
2828חלק5, 7-13, 16, 18-22, 24-25, 27-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. שנה עברית: התשמא .