קיבוץ בארי

תוכנית 7/ 03/ 113/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בארי
מספר: 7/ 03/ 113/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המסדירה את השימושים הקיימים
בקיבוץ בארי ע"י השינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולבארי

תיאור המיקום:
ישוב: בארי
גוש: 100316 חלקה: 7, 32
גוש: 100316 ח"ח 6, 8, 9, 31, 33, 37

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100316חלק1, 6-9, 31-33, 37, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1592. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות20/09/1998תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. עמוד: 5319. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים04/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1998.
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1998
קבלת תכנית08/06/1998
החלטה בדיון בביטול הפקדה08/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/11/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/11/1997