קיבוץ בארי

תוכנית 7/ 03/ 113/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בארי
מספר: 7/ 03/ 113/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת ישוב ע"י איחוד וחלוקה,
בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.
הרחבת אזור מגורים בקיבוץ בארי, המונה נכון למועד הפקדת
תכנית זו 275 יח"ד, על ידי תוספת של 98 יח"ד באופן שסה"כ
יח"ד הקיימות והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה 373 יח"ד
קיבוציות. זאת על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולבארי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100316חלק6-8, 30-33, 37, 41-42
400040חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 113/ 1קיבוץ בארישינוי
תוכנית7/ 03/ 113קיבוץ בארישינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 24. שנה עברית: התשסד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/08/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 834. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית05/03/2001