קיבוץ בית ג'וברין

תוכנית 6/ 03/ 197/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בית ג'וברין
מספר: 6/ 03/ 197/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רה-תכנון הישוב ויצירת תנאים נאותים לתושבים
על ידי שינויים ביעודי קרקע ובשימושים בהתאם
למצב הקיים ולפתוח הישוב בעתיד.
ב. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות בניה שונות לבתי מגורים, מבני
ציבור, מבני משק ותעשיה באזורים בהם הבניה
מותרת.
ד. ביטול חלוקה קיימת וקביעת חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין

תיאור המיקום:
ישוב: בית גברין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34202כל הגוש
34203כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/1991תאריך פרסום: 07/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3941. עמוד: 634. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/07/1991
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1990.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1990תאריך פרסום: 16/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3816. עמוד: 564. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1990
קבלת תכנית16/04/1990