קיבוץ בית השיטה- תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה

תוכנית ג/ 14974

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ בית השיטה- תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה
מספר: ג/ 14974
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת איזור המגורים והקהילה בקיבוץ בית השיטה למגרשי מגורים ולמתחמי מגורים ע,פ הבניה הקיימת בפועל.
הגדרת מגרשים חדשים למגורים בתוך שטח המגורים בקיבוץ בשטח שכיום אינו מבונה.
הגדרת מגרשים לשימושים ציבורים וקהילתיים.
הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה.
הגדרת שטחי חניה בתחומי המגרשים, הדרכים ובמגרשי החניה.
קביעת הנחיות לבניה ולעיצוב האדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטהבית השיטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק15, 40, 42
23186חלק49-50, 60, 64, 69-71, 73, 75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/10/2004
קבלת תכנית11/10/2004