קיבוץ בית השיטה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בית השיטה
מספר: ג/ גל/ מק/ 182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מחודש של מתחם למגורים ל- 32 יח"ד.
ב. ניוד שטחים באזור אירוח כפרי בין מגורים ונופש לפי סעיף 62א(א)1,3,4,5,7.
ג. שינוי במיקום וגבולות שטחי חניה, בתחומי המגרשים ובשבילים.

עיקרי ההוראות:
1. ניוד שטח מנופש כפרי למגורים א', ממגורים א' לנופש כפרי, ממגורים א', לשצ"פ ולשבילים.
2. קביעת והסדרת שימושים, הוראות וזכויות בניה באזור המגורים ותנאים למתן היתרי בניה.
3. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 145 ז' לחוק.
4. קביעת הוראות בניה - קביעת: מרווחי בנייה, גובה בנינים, במגמה לשמור על אופיו הכפרי של היישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק15
23186חלק69, 71, 75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16580קיבוץ בית השיטהשינוי
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201031/08/2012