קיבוץ בית השיטה

תוכנית ג/ 16580

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בית השיטה
מספר: ג/ 16580
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת איזור המגורים והקהילה בקיבוץ בית השיטה למגרשי מגורים ולמתחמי מגורים ע"פ הבניה הקיימת בפועל.
ב. הגדרת מגרשים חדשים למגורים בתוך שטח המגורים בקיבוץ בשטח שכיום אינו מבונה.
ג. הגדרת מגרשים לשימושים ציבוריים וקהילתיים.
ד. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה.
ה. הגדרת שטחי חניה בתחומי המגרשים , הדרכים ובמגרשי החניה.
ז. קביעת הנחיות לבניה ולעיצוב האדריכלי.
ח. בטול איזור מגורים קהילתי והעתקת יח' מגורים לשטח הקיבוץ.
ט. הגדרת שטח לאיזור אירוח כפרי.

עיקרי ההוראות:
א. חלוקה של איזור המגורים והקהילה בקיבוץ למגרשי מגורים חד ורב משפחתיים ולמתחמים ללא חלוקה - קביעת גבולות חדשים למגורים הקיימים והגדרת מגרשי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ.
ב. הכנת תשתית לחלוקה עתידית של מתחמי מגורים , אשר אינם מחולקים בתכנית זו.
ג. הגדרת שטח למבני ציבור , מוסדות הקיבוץ , שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים.
ד. שינוי מערך הדרכים והגדרת מקומות חניה בשטח היישוב.
ה. קביעת זכויות ומגבלות בניה למגרשים המבונים ולמיגרשים המוצעים והנחיות לבינוי ופיתוח , ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה ע"פ סעיף 145 ז' לחוק.
ו. קביעת הנחיות לבניה ועיצוב אדריכלי.
ז. התכנית המוצעת תואמת את תכנית ג/ 11159 - בהפקדה.
ח. התכנית תואמת את תכנית ג/ 13568 - בהפקדה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק4015, 27, 42, 46
23186חלק60, 64, 71, 73, 7537, 44-45, 49-50, 69-70
23187חלק1820
23188חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבועשינוי
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2755. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5472. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2006
קבלת תכנית06/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901421/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601706/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה