קיבוץ בית זרע

תוכנית ג/ 17110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ בית זרע
מספר: ג/ 17110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון מחדש של שטח "המחנה" - הסדרת יעודי קרקע ושימושי קרקע.
2. הרחבת אזור המגורים.

עיקרי ההוראות:
1. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
2. התוית מערכת התנועה.
3. עידכון וקביעת יעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים.
4. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןבית זרעבית זרע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15169חלק43-44
15170חלק18-19, 123
15174חלק60, 66-67, 71-74, 76-77, 79-82, 84, 86, 90-9261, 69-70, 75, 78, 83, 85, 87-89
15175חלק22-25, 30
15452חלק138-139, 145-147
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4638תחנת טרנספורמציהשינוי
תוכניתג/ 5128קבוץ בית זרעשינוי
תוכניתג/ 11593הרחבת אזור תעשיה בקבוץ בית זרע, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 6503מוסד חינוכי בקעת כנרותשינוי
תוכניתג/ 12927שינוי יעוד משטח משק לשפ"פ - (פארק)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/01/2008
קבלת תכנית03/07/2007