קיבוץ בית קשת

תוכנית ג/ 7961

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בית קשת
מספר: ג/ 7961
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח של קיבוץ בית קשת .
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם
מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו את
מבצעי התכנית.
ז. עם אשור והפקדת תכנית זו, שמספרה ג/7961 יבוטלו תכניות מפורטות קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית קשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17043חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1901קבוץ בית קשתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2000תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3635. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2774. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/1993
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1993
קבלת תכנית09/12/1992