קיבוץ ברור חייל

תוכנית 7/ מק/ 2073

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ברור חייל
מספר: 7/ מק/ 2073
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,
בסמכות ועדה מקומית לפי סעף 62 א (א) (1).
- הרחבת מערכת הדרכים, לפי סעיף 62 א (א) (2).
- הגדלת שטחים ציבוריים פתוחים, לפי סעף 62 א (א) (3).
- שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי, לפי סעיף 62 א (א) (5).
- שינוי גודל מגרש לצורך הקמת מבנה, לפי סעיף 62 א (א) (7).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חיילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה31/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/03/2006