קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ מק/ 2055

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גבולות
מספר: 7/ מק/ 2055
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטח מגורים קיים למגרשים עפ"י תיקון 43 סעיף 62 א (א)
סעיף קטן 1 וכן הרחבת דרך תציבורית עפ"י סעיף קטן 2,
שינוי קו בניין עפ"י סעיף קטן 4,
שינוי חלוקת שטחי בניה עפ"י סעיף קטן 6
וקביעת גודל מגרש מינימלי עפ"י סעיף קטן 7.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק14, 32, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 111/ 1קיבוץ גבולותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2005
פרסום לאישור ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/10/2004תאריך פרסום: 13/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5334. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200500722/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200113323/09/2004