קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ 03/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גבולות
מספר: 7/ 03/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ גבולות.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התתווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים
ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחיייבו את מבצעי התכנית.
ז. תכנית זו מבטחת ובאה במקום תכניות קודמות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק12-18, 21, 32-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 393. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1987. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1987. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1986
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1986תאריך פרסום: 05/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3342. עמוד: 2212. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1986תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1986. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1986. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1986.
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1985
קבלת תכנית02/12/1984