קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ 03/ 111/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גבולות
מספר: 7/ 03/ 111/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ גבולות ל- 403 בתי אב בהתאם להוראות תמ''א / 35,
לרבות מגורים, שטחים פתוחים, מבני ציבור וקהילה, ספורט,
אזור תעשיה קלה ומלאכה, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך,
נופש כפרי, שבילים ודרכים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע:
מ- שטח חקלאי, אזור מגורים, שטח לבנייני ציבור, אזור מבני משק,
אזור תעשיה, אזור ספורט, שטח ציבורי פתוח, דרכים, דרכים משולבות.
ל: מגורים, מגורים א', מסחר ואחסנה, תעשיה קלה ומלאכה, מבני משק,
מבנים ומוסדות ציבור לחנוך, מבנים ומוסדות ציבור, נופש כפרי,
שטח ציבורי פתוח, ספורט ונופש, דרכים, דרכים משולבות, שבילים,
חניון, שצ''פ משולב עם מתקנים הנדסיים.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים,
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קוי בניין,
מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי,
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות
וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק14-16, 19, 246-9, 12-13, 17-18, 20-22, 28, 31-34, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 111/ 2אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולותשינוי
תוכנית7/ מק/ 2055קיבוץ גבולותשינוי
תוכנית7/ 03/ 111קיבוץ גבולותשינוי
תוכנית7/ 03/ 111/ 1קיבוץ גבולותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2009
קבלת תכנית28/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901130/09/2009