קיבוץ גבים

תוכנית 7/ 03/ 112/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גבים
מספר: 7/ 03/ 112/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב קיים ופיתוח השטח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
275חלק
277חלק
760חלק
761חלק
762חלק
763חלק
764חלק
765חלק
767חלק
779חלק
785חלק
791חלק
792חלק
793חלק
907חלק
1889חלק
2284חלק
2285חלק
2289חלק
2293חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. עמוד: 1048. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 16. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1981.
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1980
קבלת תכנית14/10/1980