קיבוץ גבע - תכנית מתאר

תוכנית ג/ 12132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ גבע - תכנית מתאר
מספר: ג/ 12132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת אזור התעשייה.
ב. הרחבת שטח למבני משק.
ג. יעוד שטח לאזור חקלאי מיוחד, מבני משק ושטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע

תיאור המיקום:
שטח התוכנית בתחום קיבוץ גבע באזור התעשיה מבני המשק והצדדים הצפוני והמזרחי של הישוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23176חלק1-5
23177חלק1, 10-11, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9140לתכנן ולקבוע יעודי קרקע, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה, קיבוץ גבעשינוי
תוכניתג/ 1759קבוץ גבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 19. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2001
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2843. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/04/2001
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2000
קבלת תכנית03/10/2000