קיבוץ גבע

תוכנית ג/ 19406

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ גבע
מספר: ג/ 19406
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור התעשייה והרחבה נוספת למגורים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד ממבני משק לתעשייה ומשטח חקלאי למבני משק וכן משטח שחלקו היה חקלאי מיוחד וחלקו חקלאי למגורים, דרכים ושפ"פ.
2. קביעת ופירוט התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בנייה.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. הוראות בדבר איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23176חלק21, 23-24, 26, 2819, 27, 29
23177חלק62, 71-74, 78, 82, 84-86, 90, 92-94, 97-98, 101-10360-61, 63-65, 69, 80-81, 83
23178חלק34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4092חלוקת מגרשים מחדש, גבעשינוי
תוכניתג/ 14205קבוצת גבע תכנית מתאר והרחבהשינוי
תוכניתג/ גל/ מק/ 104התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבעשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6042. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/02/2011
קבלת תכנית04/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142520/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200110/01/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201101026/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה