קיבוץ גלאון

תוכנית 6/ 03/ 108/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גלאון
מספר: 6/ 03/ 108/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד- דיור
מוגן ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאון

תיאור המיקום:
ישוב: גלאון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34094חלק119, 12, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3110. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1995תאריך פרסום: 23/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4353. עמוד: 617. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
קבלת תכנית24/02/1994