קיבוץ גלאון

תוכנית 6/ 03/ 108/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גלאון
מספר: 6/ 03/ 108/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון והסדרה כולל של 122,420 מ"ר של שכונות מגורים קיימות בקיבוץ גלאון.
שטח ה"מחנה" הקיים מתוכנן להכיל 300 יחידות מגורים (קיבוציות). התכנית כוללת שטח "מגורים מיוחד" המאושר בתכנית מס' 1/108/03/6, שטח זה מיועד ל- 50 יח"ד ל"דיור מוגן". סה"כ מותרות בתכנית 350 יח"ד.
2. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה ביעודי הקרקע השונים.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
4. יצירת 110 יח' אירוח כפרי בתחום הקיבוץ.
5. שינוי יעוד הקרקע מ: שטח חקלאי, אזור מגורים מיוחד ושטח פרטי פתוח ל: מגורים, מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים מקומיים, שטח לבנייני ציבור, אזור תעשיה, אזור מבני משק, שטח למסחר, שטח לספורט, שטח ציבורי פתוח, דרכים מוצעות, דרכים משולבות, בית עלמין, אזור תיירות ונופש ומתקנים הנדסיים.
6. ייעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים מקומיים הכולל שימושים לצורכי האגודה, שאינם ברי הפקעה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאון

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית יואב
נ.צ.מ. 185400.615400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34069חלק2, 4-8, 15, 17, 20
34070חלק61-5, 7
34071חלק1-3, 5-7, 94, 8
34094חלק112-5, 9-10, 12, 14, 17-18, 21-24, 26-27
34206חלק7-9
34207חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 108/ 1קיבוץ גלאוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4033. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט31/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3226. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/04/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/03/2008
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית03/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה