קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשים

תוכנית ג/ 13381

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשים
מספר: ג/ 13381
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת תחום מחנה הקיבוץ למגרשים הכוללים 201 יח"ד ויעודי קרקע נילווים.
2. קביעת שימושים מותרים והוראות בנייה בתחום התכנית.
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים , בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 (להלן:החוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק1, 10-11, 13, 17-19, 303, 5-9, 12, 16, 20, 22-23, 25-28
19931חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 11182קבוץ גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1815. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/12/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2888. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית21/08/2002