קיבוץ גת

תוכנית 6/ 03/ 113/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גת
מספר: 6/ 03/ 113/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה ע"י שינויים
ביעודי הקרקע, קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)

תיאור המיקום:
ישוב: גת (קבוץ)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34098חלק201, 3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2939. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1996תאריך פרסום: 26/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4471. עמוד: 1084. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/12/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/12/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/12/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית06/07/1995