קיבוץ דביר - אזור המגורים והקהילה

תוכנית 31/ 03/ 103/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר - אזור המגורים והקהילה
מספר: 31/ 03/ 103/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחודש של אזור המגורים והקהילה בקיבוץ דביר במגמה לאפשר:
- חלוקת אזור המגורים בהתאמה לבנייה הקיימת בפועל.
- הגדרת גבולות מגרשים חדשים למגורים בתחום תכנית המתאר של הישוב.
- הגדרת מגרשים לשימושים ציבוריים וקהילתיים.
- הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע ממגורים, מבני ציבור, שבילים להולכי רגל,
שטח ספורט ואזור מלאכה למגורים, מגורים מיוחד,
מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, שבילים,
שטח ציבורי פתוח ושטח ספורט.
2. קביעת גבולות חדשים למגרשי הבניה של בתי המגורים הקיימים
והגדרת מגרשי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ.
3. קביעת הוראות בניה ליעודים השונים.
4. קביעת זכויות ומגבלות בניה, הנחיות לעיצוב אזדריכלי
והנחיות לבינוי ופיתוח, ע''מ לאפשר הוצאת היתרי בניה
ע''פ סעיף 145 ז' לחוק.
5. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה
והגדרת מקומות חניה נוספים בשטח הקיבוץ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100224/1 חלקי חלקות: 1, 3
גוש: 100248/1 חלךקי חלקות: 6, 7, 9, 10, 16
גוש: 100275/3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דבירשינוי
תוכנית7/ 03/ 103קיבוץ דבירשינוי
תוכניתמשד/ 32קיבוץ דביר והסביבהשינוי
תוכנית7/ מק/ 2117קיבוץ דבירכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/06/2010
קבלת תכנית21/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100231/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001520/12/2010