קיבוץ דביר - אזור תעשיה

תוכנית 7/ 03/ 103/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר - אזור תעשיה
מספר: 7/ 03/ 103/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון וחלוקה מחדש של אזור תעשיה במגרש מס' 4, אזור תעשיה דביר.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
- קביעת יעודים: תעשיה, שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת.
- קביעת שימושים ותכליות, זכויות ומגבלות בנייה.
- קביעת זיקת הנאה למגרשים 204 ו- 205.
- קביעת קוי בניין למגרשים המוצעים.
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא באזור תעשיה קיבוץ דביר
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 183400
קואורדינטה Y 590675

גושים וחלקות:
גוש: 100224/1 מוסדר, חלקי חלקות: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100224חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 103/ 4אזור תעשיה - קיבוץ דבירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1256. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4248. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2009
קבלת תכנית29/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000813/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900917/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה