קיבוץ דליה

תוכנית ג/ 8038

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דליה
מספר: ג/ 8038
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
ב. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ג. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם
מותרת הבנייה.
ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידודליה

תיאור המיקום:
ישוב: דליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12351חלק2-6, 11, 16, 18-199-10, 13-14, 20
12352חלק15-16, 18
12353חלק2, 4-7, 10-12, 15
12361כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1996תאריך פרסום: 29/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4438. עמוד: 4612. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/03/1996
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1995תאריך פרסום: 25/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4306. עמוד: 3384. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה01/09/1993
קבלת תכנית01/04/1993