קיבוץ דליה

תוכנית ג/ 17903

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דליה
מספר: ג/ 17903
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח המחנה קיבוץ דליה והרחבת שטח למגורים

עיקרי ההוראות:
הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש
התווית מערכת התנועה והחניה
קביעת ופירוט התכליות המותרות ביעודי הקרקע השונים
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
קבעת הוראות בדבר איכות הסביבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידודליה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12351חלק2-6, 11, 16, 18-199-10, 13-14, 20
12352חלק15-16, 18
12353חלק2, 4-7, 10-12, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8038קיבוץ דליהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2009
קבלת תכנית09/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח31707/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900711/05/2009