קיבוץ האון- התחדשות

תוכנית ג/ 16368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ האון- התחדשות
מספר: ג/ 16368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מערך מגורים חדש עבור 252 יח"ד חדשות, בצד 39 יח"ד של חברי האון, סה"כ 291 יח"ד.
ב. יעוד שטחים למבני ציבור - נפרדים מאזור המגורים.
ג. ארגון דרכי גישה וחניה.
ד. הגדרת שטחי ציבור, תחנת תדלוק ושרותי דרך ,טילת לאורך חוף כנרת, אזור למתקנים הנדסיים וכפר נופש הכולל אכסון תיירותי.
ה. הקלות לקווי בנין מדרך מס' 92.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.
ו. איחוד וחלוקה מחדש.
ז. קביעת הוראות והנחיות לתכנון נוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאוןהאון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15199חלק17, 26, 39-40
15204חלק11, 29, 31, 34, 4014, 17-28, 35-37, 41, 43-46
15205חלק10-11, 27, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4190קיבוץ האוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית05/05/2009
החלטה בדיון בולחוף25/02/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4021. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/04/2006
קבלת תכנית20/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200615/05/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200900411/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39205/05/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית200900224/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף4725/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף4911/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900427/01/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים92930/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34216/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601325/10/2006