קיבוץ זיקים

תוכנית 6/ 03/ 120/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ זיקים
מספר: 6/ 03/ 120/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של מסגרת הקבוץ כולל החלקות החקלאיות,
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש למצב הקיים
וההתפתחות בעתיד, קביעת יעדים ואזורים, ביטול ת.ב.ע.,
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1267חלק
1283חלק
1298חלק
1299חלק
1301חלק
1304חלק
1305חלק
1306חלק
1408כל הגוש
1411חלק
1412כל הגוש
1413חלק
1414חלק
1421חלק
1422חלק
1425חלק
1426כל הגוש
1427חלק
1428חלק
1429כל הגוש
1430חלק
1431חלק
1432כל הגוש
1433כל הגוש
1434חלק
1435חלק
1436חלק
1439חלק
1440חלק
1776חלק
1777חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית24/08/2004
פרסום לאישור ברשומות24/08/1978תאריך פרסום: 24/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2463. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית24/03/1961
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24424/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400301/03/2004