קיבוץ חולית - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 289/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ חולית - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 289/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים ביעודשי קרקע באזור המגורים ומרכז הישוב.
ב. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולחולית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. עמוד: 4122. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית19/06/1989
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1989.
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 20/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 377. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה03/08/1987
קבלת תכנית31/07/1986