קיבוץ חולית

תוכנית 7/ 03/ 289/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ חולית
מספר: 7/ 03/ 289/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של שטחי הבינוי והפיתוח של קיבוץ חולית.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע:
מ-אזור מגורים, אזור ילדים, אזור מבני ציבור, אזור ספורט,
שטח פרטי פתוח, דרכים, שבילי הולכי רגל, אזור חקלאי,
אזור מבני משק, אזור תעשיה, אזור מלאכה, שטח אחסנה,
שטח שיעודו יקבע בעתיד.
ל-מגורים א', מגורים א' עם הנחיות מיוחדות, תעשיה, אחסנה,
תעשיה קלה ומלאכה, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור,
נופש כפרי, פרטי פתוח, מתקן הנדסי, דרכים, שבילים, חניות ובית קברות.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים,
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קוי בניין,
מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי,
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות,
וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולחולית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 289/ 1קיבוץ חולית - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 03/ 289קיבוץ חוליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009